Stadgar

Stadgar för Skåre Båtklubb

Klubben bildades den 5 juni 1974 och har sin hemort på Skåre i Trelleborgs kommun.

Stadgarna är antagna 1974 och senast reviderade 2019.

§ 1            Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 2            Medlemskap

2.1            Ansökan och antagning

Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål.

Ansökan om medlemskap skall ske till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem.

2.2            Medlemskategorier

Medlemmar kan indelas i följande kategorier: 

1. medlemmar

2. familjemedlemmar, boende på samma adress som medlem

3. hedersmedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 2.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2.3            Rättigheter

Medlem och familjemedlemmar får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i hamn- eller uppläggningsanläggning som hanteras av Trelleborgs kommun.

2.4            Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem skall efter bästa förmåga delta i av styrelsen beslutade arbeten.

Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.5            Utträde

Medlem som vill utträda ur klubben skall anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.6            Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem:

• motverkar klubbens syften

• skadar klubbens intressen

• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade eller

• gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas.

Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

§ 3            Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4            Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 01.01—12.31.

§ 5            Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

§ 6            Betalning

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.

Senaste betaldatum får därvid vara tidigast 14 dagar efter fakturadatum.

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 7            Föreningsmöten

7.1            Antal möten

Förutom årsmöte skall ett ordinarie föreningsmöten hållas under hösten. Därutöver kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.

7.2            Kallelse

Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst fyra veckor före mötet. Kallelsen sker per e-post eller till den som så önskar, via SMS.

7.3            Förslag till dagordningspunkt / motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på föreningsmöte, skall senast tre veckor före mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen.

7.4            Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av januari månad.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

• Fastställande av röstlängd för mötet

• Fråga om mötet är behörigen utlyst

• Fastställande av dagordning

• Val av ordförande och sekreterare för mötet

• Val av protokolljusterare och rösträknare

• Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

• Revisorernas berättelse

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Propositioner och motioner

• Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret

• Val av styrelse

• Val av revisorer

• Val av valberedning

• Val av representanter till verksamhetsrådet Skåre hamn

• Övriga val

7.5            Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst fem av klubbens medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.6            Rösträtt, beslut och val

Varje medlem, som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats av valberedningen eller som föreslås på årsmötet.

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för högst två andra medlemmar.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8            Styrelse och förvaltning

8.1            Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ordinarie ledamöter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år.

Ordförande, sekreterare och en ledamot väljs jämna år och kassör och en ledamot udda år.

8.2            Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst fem gånger per år.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst tre ledamöter är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.

• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och till övriga funktionärer. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.

• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.

• Representera klubben.

• Förvalta klubbens egendom och medel.

• Besluta om antagning och utträden av medlemmar.

• På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

8.3            Firmatecknare

  • Klubben tecknas av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening.
  • Bank-och postgirokonto samt värdepost tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 9            Revisorer

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 10          Valberedning

Valberedningen består av två ordinarie ledamöter, varav en är sammankallande. Ledamöterna väljs växelvis av årsmötet för en tid av två år.

Valberedningens uppgift är att:

• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.

• Motta nomineringar från klubbens medlemmar.

• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.

• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.

§ 11          Klubbens emblem

Klubbens standert skall om möjligt föras på medlems båt.

§ 12          Hamn och uppläggningsanläggningar

Anläggningarna tillhör Trelleborgs kommun, som utfärdar regler och anvisningar för dessa. Gällande ordningsföreskrifter för hamn och uppläggningsområde skall följas.

§ 13          Klubblokalen

Medlem kan disponera klubblokalen för privata ändamål mot en avgift.

§ 14          Stadgeändring

Förslag till stadgeändring kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 15          Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.
Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.