Kommundirektör Fredrik Geijer & Kommunordförande Torbjörn Karlsson har svarat på frågorna från Skåreboträffen

Svar till Skåreboträff den 25 januri 2017

 

Frågor och svar!

Den västra delen av Trelleborg känner sig förbisedd, det mesta som beslutas gäller österut.

Generellt så händer det mycket i västra delen av Trelleborgs kommun. Det har de senaste åren tillskjutits medel till olika kultur- och historikhändelser samt för underhåll av hamnar mm. Men när vi definierar området till Skåre och Tivolihusen finns det idag inga avsikter att utveckla dessa båda byar i övrigt.

Väg 511, livsfarlig hastighet! Vad kan kommun göra för att få Trafikverket att sänka hastigheten?  Kan kommunen genomföra en trafikbelastningsmätning för att påvisa den höga mängden fordon och hastigheter på 511-an?

Vi har tidigare uppvaktat Trafikverket i frågan om att vidta åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Vi avvaktar deras svar och förslag till åtgärder.

Vi kommer inom kort att skicka en skrivelse till Länsstyrelsen om behovet av en hastighetssänkning.

511-an använda av Vellinge kommuns tunga trafik till ÅVC samt av Skånetrafiken i transfersyfte! Kan dessa styras via E6-an.

Vi tillstår att trafiksituationen är besvärande och kommunen är som tidigare meddelats i dialog med Trafikverket om den höga trafikbelastningen.

Cykel och gångväg längs 511-an som låtit vänta på sig i 40 år, när kommer den?

Cykelvägen finns med i Region Skånes nuvarande Cykelvägsplan vilket innebär byggande 2022-2025. Trafikverket har gjort en åtgärdsvalstudie och skickat ett förslag till avtal till Trelleborg och Vellinge om fördelning av kostnader.

De båda kommunerna är inte nöjda med finansieringsfördelningen och har i skrivelse påpekat detta för Trafikverket som i sin tur skrivit tillbaka och försvarat förslaget.

Kommunen är nu framme vid att diskutera en finansieringslösning med Vellinge och Trafikverket för att kunna tidigarelägga byggandet av cykelvägen. Det är vårt mål att cykelvägen ska kunna vara klar i samband med att Sydkustleden invigs sommaren 2019.

När en överenskommelse om avtal mellan Kommunerna och Trafikverket nås kan en vägplan tas fram (1,5 år), entreprenadupphandling kan göras (3 månader) och byggande kan ske (0,5 år). Totalt ska det kunna ta högst två år från det att ett avtal skrivs mellan Trafikverket, Trelleborg och Vellinge.

Den trånga, sneddande vägen förbi den rivna kyrkan är oupplyst och därmed farlig! Kan kommunen sätta upp belysning?

I denna fråga måste vi återkomma med ett konkret svar.

Den inhiberade busslinjen över Skåre m fl platser, kan detta omprövas och busslinjen återupptas?

När E6 stod färdig 2011 förändrades busslinjerna så att huvuddelen av busstrafiken mellan Trelleborg och Höllviken gick över Skegrie med 11 turer varje vardag. Linje 182 blev kvar med 4 turer per vardag.

Inför Pågatågstarten fick hela busstrafiken en översyn. Skånetrafiken la då ner linje 182 med förklaringen att resandet var lågt, det var dålig trafikekonomi och att ingen tätort fanns längs linjesträckningen. Istället lades resurserna på linje 181 som fick 19 turer per vardag från 13 december 2015.

Kommunledningen beslutade då utreda kommande busstrafik Trelleborg-Skåre.

För att trafikera Skåre med regionbuss behövs en buss köpas in vilket kraftigt fördyrar trafiken. Totalt skulle detta kosta kommunen 1,5 miljoner kronor per år varav hälften är kostnad för inköp och drift av en buss. Biljettintäkterna räknas av från ovanstående men skulle med samma resandeantal som idag bli relativt låga, cirka 35 000 kronor per år.

Alternativet som Skånetrafiken rekommenderar är anropsstyrd trafik med två turer till och från Skåre på morgonen och två turer till och från Skåre på eftermiddagen, måndag till fredag. Utnyttjandegraden där detta finns i Skåne ligger på högst 30 procent. Skånetrafiken räknar med att varje använd tur kostar cirka 200 kronor och att totalkostnaden per år, vid 30 procents utnyttjande,  blir 124 000 kronor för kommunen för helår.

Om inget tillköp görs av regionbuss eller anropsstyrd trafik kommer Skåre att trafikeras av närtrafik på samma sätt som övrig landsbygd i Trelleborg som saknar linjetrafik. I dessa delar av kommunen är utbudet två turer måndag, onsdag och fredag och en tur tisdag och torsdag, en på morgonen och en tillbaka på eftermiddagen. Kostnaden per resa för kommunen blir cirka 120 kronor och årskostnaden ungefär 21 000 kronor.

Nuvarande trafik och resande

Utbudet består av anropsstyrd trafik med fyra turer per dag måndag-fredag. Från Skåre 07.32, 08.32, 14.32 och 16.32. Från Trelleborg 07.15, 08.15, 14.15 och 16.15. Skulle ni vilja ändra på dessa tidpunkter så är vi tacksamma om ni kontaktar kommunen.

Något återupprättande av tidigare busstrafik är med nuvarande förutsättningar inte aktuellt. Det vi kan jobba med är den nuvarande anropsstyrda trafiken där ev synpunkter vidarebefordras till Skånetrafiken.

Skolbarnens busshämtning! Försenade bussar och onödiga transporter över Vellinge kommun till skolan! Varför?

Bildningsförvaltningens samordnare för skolskjutsarna meddelar att förarana kör in i Vellinge kommun med skolbuss en kort sträcka eftersom det är nödvändigt vid hämtning och lämning av vissa elever pga. vägens sträckning. Berörda förare känner inte igen att det har förekommit några särskilda förseningar i området.

Återkom gärna vid ev. återstående frågetecken eller följdfrågor. Om de boende i området så önskar går det också bra att ta direktkontakt med ansvarig för transportplaneringen inom skolbussverksamheten. De når i så fall Lars-Peter Trulsson, bussförman, på tel. 0708-81 75 75.

De kraftigt höjda båtplats och Hodda-avgifterna, är de relevanta?

Höjningen av avgifter på båtplatser samt hoddor är antagen av TN. Dessa nivåerna är relevanta och är satta i förhållande till kommunens höga underhållskostnader.

Muddermassorna i Skåre hamn?

Muddermassorna är ett problem. Just nu pågår samtal med Länsstyrelsen om vad vi kan göra med dessa. Kompletterande provtagning pågår och ska analyseras.

Den gamla fotbollsplanens vidare öden, möjligheterna att kunna parkera med husbilar?

Det finns två fotbollsplaner i det aktuella området, den ena ligger i utkanten av golfbanan och är en del av det planerade marina reservatet, som är överklagat och ligger i en högre rättsinstans. Det torde inte vara aktuellt med  ”stallplats” för husbilar där. Om det marina reservat skulle falla, skulle en diskussion om ”stallplats” här kunna föras. Det finns dock även botaniska värden som kan förhindra detta.

Den andra ligger i Stenshögsvägens förlängning nära lekplatsen inom strandskyddat område. Då strandskyddslinjen är flyttad ligger den numera inom strandskyddat område och har belagts med restriktioner vad gäller skötseln. Det torde inte vara lämpligt med ställplats så nära den fasta bebyggelsen, sannolik inte heller med den biltrafik en sådan skulle generera.

Vi hoppas nu att vi svarat på era frågor men ni är självklart välkomna att höra av er om något behöver förtydligas ytterligare.

Vänligen

Torbjörn Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande

Fredrik Geijer

Kommundirektör