Medlemsmöte

Medlemsmöte SBK 27 april 2019.
1. Mötets öppnande
Ordförande Kenneth Lundgren hälsade alla välkomna, speciellt nya medlemmen Isak
Rasmusson och ”nygamla” medlemmen Stefan Bergström, och förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande
Till ordförande för möte valdes Kenneth Lundgren
3. Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Hans Janstad
4. Val av justerare
Till justerare av mötesprotokoll valdes Fredrik Hallström samt Stefan Bergström.
5. Godkännande av dagordning
Dagordning gicks igenom och godkändes
6. Protokoll från förra mötet
Förra protokollet lästes upp och lades till handlingarna.
7. Ekonomin
Klubbens ekonomi gicks igenom. Konstaterades att vi nu använt de pengar som budgeterats
för renovering och förutom mindre komplement i renoveringen skall vi fokusera på klubbens
verksamhet och utveckling.
8. Klubbhusets status inklusive inventarier.
Här redogjordes för det utomordentliga arbete som utförts av klubbmedlemmar.
Golvet i klubbhuset har höjts ed 15cm och belagt med gångvänlig, sobra plattor. Stolar och
bord har införskaffats från den s.k. Malmros-salen i Ångkvarnens gamla magasinsbyggnad.
Fortsatt renovering, dvs kortsidorna på Båtklubbens hus, är möjlig inom de ekonomiska
ramarna.
10. Planer på kommande aktiviteter
Gällande planerna på kommande aktiviteter så medförde detta en livlig diskussion. Det
gällde t.ex. kurs om förarbevis och Gubbasegling. Beslöts att försöka hålla en kurs för
Förarbevis under hösten, under legitimerad och sakkunnig ledning av medlemmar i
Båtklubben. Det blev även en engagerad diskussion om hur man skulle fånga in ungdomar i
segelsporten, hur man skulle hyra in lämpliga båtar etc.
11. Övriga frågor
Information gavs om mötet som Kenneth Lundgren och Ulf Sandgren haft med Erik
Lundström (KD) angående arrendekostnader och de olika problemen i Skåre Hamn.
Erik Lundström tillträder i sommar posten som ordförande i Visit Trelleborg, som kommer att
ha ansvar för småbåtshamnarna. Erik Lundström är engagerad i frågor som rör Trelleborgs
småbåtshamnar, har gjort mycket för Smygehamn, och visade stor förståelse för de olika
problemen i Skåre Hamn. Han anser att alla småbåtshamnarna Smygehamn, Gislöv och Skåre
är lika värdefulla för Trelleborgs kommun. Införstådd med att det tidigare varit olika
prioritering på hamnarna, men framöver skall samordnade åtgärder ske på lika villkor.
Under klubbmötets diskussion påpekades status för Skåre Hamns västra sida, eventuella
förändringar med pålningsbredden, behovet av att plocka upp gamla däck etc. ur hamnen,
att ge positiv information om Båtklubbens verksamhet och att göra hamnen attraktiv för
båtgäster och hur dessa skulle på ett smidigt sätt kunna komma i kontakt med butiker i
Trelleborg. Vilket fordrade upplysningar om de märkliga buss eller taximöjligheter som finns.
Tider som om möjligt skulle tillföras protokollet som bilaga. Det debatterades också om
Swish skulle kopplas till Skåre Båtklubbs bankkonto.
12. Nästa möte
Här gavs en trevlig information om den båtklubbsfest, med redan berömd fisksoppa, som
planeras ske den 12:e juli med begynnelse kl. 18. En sammankomst med båtklubbens
medlemmar inklusive partners. Nästa medlemsmöte bestämdes till just 12 juli, varför själva
klubbmötet sattes till klockan 17:00, så att olika mötespunkter kunde avhandlas innan de
respektive anländer till det festliga inslaget.
13. Mötets avslutande
Ordförande Kenneth Lundgren tackade samtliga och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet 
………………………… …………………………. …………………………
Hans Janstad 
Sekreterare

Justeras Justeras

Fredrik Hallström Stefan Bergström