Byalagets stadgar

SKÅRE BYALAG
STADGAR

§1 Ändamål
Skåre byalag har till uppgift att tillvarata medlemmarnas och Skårebornas intressen samt arbeta för ett trivsamt och välkomnande Skåre.

§2 Medlemskap
Rätt till medlemskap har var och en som någon del av året bor på Skåre. Varje medlem har en röst vid Byalagets stämmor, dock högst en röst per hushåll.
Vid utträde ur Byalaget har medlem inte rätt till del i Byalagets tillgångar.
För den som inte bor på Skåre men ansluter sig till Byalagets syften och ändamål finns möjlighet att vara stödmedlem, dock utan rösträtt.

§3 Medlemsavgift

Årsstämman fastställer medlemsavgift och denna skall erläggas inom den tid som stämman fastställer.

§4 Verksamhetsår
Byalagets verksamhetsår ska vara kalenderår.

§5 Styrelsens sammansättning
Årsstämman utser styrelse. Styrelsen består av ordförande samt minst fyra och högst åtta ledamöter och inga suppleanter. Ordförande och kassör väljs på två år och avgår växelvis. Övriga ledamöter väljs på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt fördelar de uppgifter som beskrivs i § 6.

§ 6 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder byalaget, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å byalagets vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsstämman fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta. Styrelsen ska ha minst 4 protokollförda möten under året.
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
Vid beslut som kräver utnyttjande av byalagets kassa överstigande 0,5 basbelopp erfordras stämmobeslut.

§7 Revisor
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses på två år en revisor och en revisorsuppleant. Revisorn och revisorssuppleanten avgår växelvis.

§8 Kallelse till årsstämma
Byalaget skall kallas till årsstämma varje år före mars månads utgång. Kallelse via anslagstavlor, hemsida och e-mejlskall ske minst fyra (4) veckor före mötet. Dagordning, balans-och resultaträkning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan skickas ut 10 dagar före mötet.

§9 Årsstämma
Vid årsstämman skall följande avhandlas:
a) Val av ordförande för årsstämman
b) Val av sekreterare för årsstämman
c) Val av två justerare
d) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
e) Föredragning av revisionsberättelse
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g) Val av ordförande på två år (vartannat år)
h) Val av kassör på två år (vartannat år)
i) Val av sju ledamöter i styrelsen på ett år
j) Val av en revisor och en revisorsuppleant på två år
k) Val av valberedning bestående av tre ledamöter
l) Föredragning av Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan.
m) Fastställande av avgifter för nästa verksamhetsår.
n) Behandling av ärenden/motioner från medlemmarna som inkommit till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
o) Övriga frågor

§10 Extra stämma
Byalaget skall kallastill extra stämma via anslagstavlor, hemsida och e-mejl, då styrelsen så beslutar eller då minst tio avmedlemmarna gör framställning härom hos styrelsen.

§11 Stadgarna
Ändring av dessa stadgar görs av Byalagets årsstämma eller av extra årsstämma som kallats för att företa stadgeändring. Förslag till stadgeändringar skall bifogas kallelsen till mötet.
Beslutet skall i båda fallen bifallas av minst ¾ av de närvarande röstberättigade.

§12 Upplösning av Byalaget
För att upplösa Byalaget krävs två stämmor med minst ¾ av antalet medlemmar så beslutar. Om Byalaget upplöses skall stämman då också fatta beslut om vad som ska ske med föreningens tillgångar och ägodelar.

Fastställd vid årsstämman 17 maj 2020

Tidigare versioner:
Reviderade och antagna vid stämman 2013.